Tohid Foundation Inc.

سوالهای مسابقه بزرگ غدیر 2009

جایزه های مسابقه بزرگ غدیر

برای توضیحات مربوط به مسابقه ابتدا این صفحه را مطالعه نمایید. در روزمسابقه  شنبه 28 نوامبر 2009 برگه های پاسخ نامه را می توانید از برگزارکنندگان مراسم دریافت نموده و در مسابقه شرکت نمایید. برای اطلاعات بیشتر در مورد مراسم ویژه عید قربان و غدیر به این صفحه مراجعه نمایید.

سوالهای مسابقه بزرگ غدیر

1) پس از برگزاری آخرین حج توسط پیامبر(ص) (معروف به حجة الوداع)، جبرئیل چند بار بر آن حضرت فرود آمد تا فرمان جانشینی علی ابن ابیطالب (ع) را بر همگان اعلان نمایند؟

 1. 2 بار
 2. 3 بار
 3. 4 بار
 4. 5 بار
 5. 6 بار

2) پیامبر (ص) در واقعه غدیر، مثل خود و علی (ع) را در این دنیا به چه چیز تشبیه کردند؟

 1. مثال پدر و پسر
 2. مثال برادر و برادر
 3. مثال ابراهیم و اسماعیل
 4. مثال موسی و هارون
 5. مثال موسی و یوشع

3) طبق فرموده پیامبر (ص) در روز واقعه غدیر، اعلان جانشینی علی (ع) بعد از ایشان سخت ترین وظیفه ای بوده است که خداوند متعال بر عهده ایشان قرار داده بود. به همین منظور ایشان بارها از خداوند خواستند که ایشان را از این ماموریت معاف فرماید. دلایل این خواسته پیامبر(ص) چه بوده است؟

 1. کمی تعداد پرهیزکاران
 2. فزونی تعداد منافقان
 3. دسیسۀ ملامتگران
 4. مکر مسخره کنندگان دین اسلام
 5. تمامی موارد

4) پیامبر(ص) در خطبه غدیر چه عواقبی را متوجه کسانی دانست که امامت علی (ع) را قبول نکنند و منکر شوند؟

 1. خداوند توبه منکران امامت علی (ع) را نپذیرد
 2. جایگاه ایشان در آتش دوزخ و عذاب دردناک پایدار است
 3. تردید در امامت و ولایت علی (ع) تردید در تمامی محتوای رسالت پیامبر (ص) است
 4. موارد 1 و2
 5. موارد 1 و2 و3

5) منظور از “صراط مستقیم” در سوره حمد چیست؟

 1. حضرت محمد (ص)
 2. علی (ع)
 3. امامان از نسل علی (ع)
 4. موارد 1 و 2
 5. موارد 1 و 2 و 3

6) دستور و امر پیامبر(ص) به مسلمانان و آیندگان پس از اعلان ولایت و جانشینی علی (ع) چه بود؟

 1. خطبه و سخن پیامبر در روز غدیر (ولایت علی (ع) پس از پیامبر) را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند
 2. مسلمانان به خدا و پیامبر و روز جزا ایمان داشته باشند و آنرا انکار نکنند
 3. مسلمانان با یکدیگر اتحاد داشته باشند تا بتوانند در مقابل کافران و مشرکین ایستادگی نمایند
 4. توصیه به اهمیت دادن نماز به عنوان ستون دین مبین اسلام
 5. علی (ع) را دوست داشته باشند، همچنان که پیامبر(ص) را دوست می داشتند

این صفحه را پرینت بگیرید این صفحه را پرینت بگیرید