Tohid Foundation Inc.

عید سعید قربان مبارک

عيد قربان كه پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهي و شعور) و منا (سرزمين آرزوها، رسيدن به عشق) فرامى رسد، عيد رهايى از تعلقات است. رهايى از هر آنچه غيرخدايى است. در اين روز حج گزار، اسماعيل وجودش را، يعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنيوى پيدا كرده قربانی مى كند تا سبكبال شود.

صداي پاي عيد مي آيد، عيد قربان، عيد سرسپردگي و بندگي به درگاه احديت است. عيد قربان، عيد زاييده شدن انساني نو از پس آن منيت هاي هوي و هوس است .عيد قربان، روز جان باختگي و قرباني كردن در پاي معشوق است.

خويش فربه مي نماييم از پي قربان عيد                           كان قصاب عاشقان بس خوب و زيبا مي كشد

آن گمان ترسا برد مومن ندارد آن گمان                           كو مسيح خويشتن را بر چليپا مي كشد

نيست عزرائيل را دست و رهي بر عاشقان                      عاشقان عشق را هم عشق و سودا مي كشد

آنچنان شيرين و خوش در پاي او جان مي دهيم                  كان ملك ما را به شير و شهد و حلوا مي كشد

“مولوي”

بنیاد توحید این عید بزرگ را به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می گوید.

این صفحه را پرینت بگیرید این صفحه را پرینت بگیرید